Η συνεισφορά των Ελλήνων ερασιτεχνών αστρονόμων στην επιστημονική έρευνα

Κ.Ν. Γουργουλιάτος, Σ. Πατσουράκος, Β. Χαρμανδάρης

Περίληψη

Η περίληψη πρέπει να περιέχει λιγότερες από 400 λέξεις και να συνοψίζει τον σκοπό της έρευνας, τις μεθόδους που υιοθετήθηκαν, τα κύρια αποτελέσματα και τα συμπεράσματα της εργασίας. Η περίληψη πρέπει να είναι αυτοτελής, χωρίς αναφορές στο κύριο μέρος της εργασίας. Οι παραπομπές θα πρέπει να αποφεύγονται. Επίσης, οι μη τυπικές ή ασυνήθιστες συντομογραφίες συστήνεται να αποφεύγονται, αλλά, εάν είναι απαραίτητες, πρέπει να ορίζονται κατά την πρώτη αναφορά τους στην ίδια την περίληψη. Η περίληψη είναι υποχρεωτική και μπορεί να είναι μια ενημερωμένη έκδοση αυτής που υποβλήθηκε αρχικά, αλλά το περιεχόμενό της δεν πρέπει να διαφέρει σημαντικά.

DOI: https://doi.org/10.26220/psea.4077

View Counter: Περίληψη | 0 | times, and

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.