Το επαγγελματικό κύρος και η κοινωνική θέση των δασκάλων στη Ρόδο την περίοδο 1870-1920

Σταύρος Παπαδόπουλος

Περίληψη

Στην εισήγηση μας παρουσιάζουμε το επαγγελματικό κύρος και την κοινωνική θέση των δασκάλων στη Ρόδο την περίοδο 1870- 1920. Είναι μια περίοδος που τα Δωδεκάνησα ήταν υπό Οθωμανική κατοχή (1880-1912) και, στη συνέχεια, αποτέλεσαν τμήμα του Ιταλικού κράτους (1912-1943). Το χρονικό αυτό διάστημα συστηματοποιείται και επεκτείνεται ο θεσμός της εκπαίδευσης στα Δωδεκάνησα και, ειδικότερα, στη Ρόδο. Μέσω πρωτογενούς αρχειακού υλικού, παρουσιάζεται ο τρόπος πρόσληψης των δασκάλων, όπου διαφαίνεται ο κυρίαρχος  ρόλος του Μητροπολίτη και των δημογερόντων, αναλύονται ο τρόπος και οι συνθήκες εργασίας των δασκάλων σε όλη αυτήν την πεντηκονταετία και διαπιστώνονται οι αλλαγές προς τη θετική κατεύθυνση που συνέβησαν την περίοδο της Ιταλοκρατίας. Ένα σημείο που αναδεικνύεται μέσω πηγών και αρχειακού υλικού είναι η αναφορά στα προσόντα και τις αμοιβές των δασκάλων καθώς και στις υποχρεώσεις τους που πολλές δεν σχετίζονταν καθόλου με την εκπαίδευση. Οι εκθέσεις των εποπτών παιδείας της περιόδου παρουσιάζουν ανάγλυφα τη σχέση εξάρτησης των δασκάλων, όχι μόνο από τον επιθεωρητή παιδείας, αλλά και από άλλους παράγοντες. Κατανοούμε, επίσης, το επαγγελματικό κύρος και τη θέση του στην κοινωνία της εποχής, που, στα τέλη του 19ου αιώνα, ήταν πολύ χαμηλή, με χαμηλή εκτίμηση και τη σταδιακή αλλαγή που επήλθε την πρώτη εικοσαετία του 20ου αιώνα.

Πλήρες Κείμενο:

PDF

DOI: https://doi.org/10.26220/cul.4342

View Counter: Περίληψη | 0 | times, and PDF | 0 | times

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.


Culture| ISSN: 2732-8511 | Μουσείο Σχολικής Ζωής & Εκπαίδευσης / Τμήμα Διοίκησης Τουρισμού

Πασιθέη | Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης | Πανεπιστήμιο Πατρών