Αξιολόγηση ενός μαθητή που παρουσιάζει μαθησιακές δυσκολίες και οργάνωση διδακτικής παρέμβασης

Πολυξένη Δημητριάδου

Περίληψη

Ο αυξανόμενος αριθμός μαθητών που παραπέμπονται για αξιολόγηση στα ΚΕΣΥ αποτέλεσε το έναυσμα για την καταγραφή της παρακάτω μελέτης περίπτωσης. Η παρακάτω μελέτη περίπτωσης εστιάζει τόσο στην υποεπίδοση του μαθητή όσο και στο ευρύτερο διδακτικό του περιβάλλον. Στο α΄ μέρος ο μαθητής εξετάζεται σύμφωνα με την οικοσυστημική προσέγγιση, η οποία προσπαθεί να ανιχνεύσει αν ο μαθητής παρουσιάζει υποεπίδοση με βάση τους στόχους του Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών. Η μελέτη περίπτωσης αφορά τα μαθήματα της γλώσσας και της ιστορίας και ο μαθητής αξιολογείται στη γραφή και παραγωγή γραπτού λόγου και στη χαρτογράφηση εννοιών αντίστοιχα. Αξιολογούνται οι προϋπάρχουσες γνώσεις του, το μαθησιακό δυναμικό του και τα κίνητρα μάθησης. Ταυτόχρονα, αξιολογείται το διδακτικό του περιβάλλον. Από τη συλλογή των στοιχείων προκύπτει πως ο μαθητής παρουσιάζει υποεπίδοση. Στο β’ μέρος οργανώνεται η διδακτική παρέμβαση. Η μεθόδευση της διδακτικής παρέμβασης περιλαμβάνει: τη συγκεκριμενοποίηση του διδακτικού στόχου, την επιλογή στρατηγικής διδασκαλίας και την εκ νέου σύνταξη πρωτοκόλλου αξιολόγησης της παραγωγής γραπτού λόγου για τον έλεγχο της προόδου του μαθητή. Η μεθόδευση του επανορθωτικού μαθήματος αποτελεί διδακτική παρέμβαση και περιλαμβάνει: τη συγκεκριμενοποίηση του διδακτικού στόχου, την επιλογή της στρατηγικής διδασκαλίας και άλλων, βέλτιστων πρακτικών που εξυπηρετούν τις ανάγκες των μαθητών με υποεπίδοση, καθώς και την εκ νέου σύνταξη πρωτοκόλλου αξιολόγησης για τον έλεγχο της προόδου των μαθητών με υποεπίδοση.

Πλήρες Κείμενο:

PDF

DOI: https://doi.org/10.26220/cul.4488

View Counter: Περίληψη | 0 | times, and PDF | 0 | times

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.


Culture| ISSN: 2732-8511 | Μουσείο Σχολικής Ζωής & Εκπαίδευσης / Τμήμα Διοίκησης Τουρισμού

Πασιθέη | Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης | Πανεπιστήμιο Πατρών