Προσωπικό

Σχεδιασμός-Διαχείριση Ηλεκτρονικής Έκδοσης

Παναγιώτης Γεωργίου, ΒΚΠ, Πανεπιστήμιο Πατρών, Ελλάδα

Γιάννης Τσάκωνας, ΒΚΠ - Πανεπιστήμιο Πατρών