Η σπουδαιότητα της εσωτερικής αξιολόγησης και ο ρόλος του εξωγενούς περιβάλλοντος στην οργανωτική και οικονομική ανάπτυξη των πολιτισμικών οντοτήτων: Η περίπτωση του Μουσείου «Μαστίχας Χίου» του Πολιτιστικού Ιδρύματος του Ομίλου Πειραιώς

Γεώργιος Βλάχος, Δήμητρα Παπαναστασίου, Ιωάννης Βιδάκης, Δημήτριος Γεωργαντάς

Περίληψη

Κατά την τρέχουσα χρονική περίοδο, όπου συντελούνται καταλυτικές μεταβολές σε παγκόσμια κλίμακα, οι πολιτισμικές οντότητες αντιμετωπίζουν ποικίλες λειτουργικές και οργανωσιακές δυσχέρειες οι οποίες διολισθαίνουν την ανάπτυξή τους. Στο πλαίσιο αυτό, οι «πολιτιστικοί διαχειριστές» οφείλουν να επικεντρώνονται στην επιτάχυνση της ανάλυσης και καταγραφής των συνθηκών πρωτίστως του εξωγενούς περιβάλλοντος, που διαμορφώνει τοπίο «κινούμενης άμμου» στο ενδογενές περιβάλλον των εν λόγω οντοτήτων. Συναφώς, καθίσταται αναγκαίο να προβαίνουν στην υιοθέτηση νέων-βέλτιστων πρακτικών εποπτείας τους, στον εξορθολογισμό των διαθέσιμων πόρων και μέσων τους, καθώς και στην κατανόηση των προσδοκιών, των παρορμήσεων και των βιωμάτων των επισκεπτών τους, προκειμένου να διαμορφώσουν κατάλληλα τον προγραμματισμό τους για να διατηρήσουν τη βιωσιμότητά τους, ήτοι να καταστούν ικανές να παράξουν αποτελέσματα ίδιας ή ανώτερης ποιότητας σε βάθος χρόνου. Στο παρόν άρθρο, οι συγγραφείς, αρχικά περιγράφουν τις κρίσιμες παραμέτρους που οριοθετούν το περίγραμμα της οικονομικής ανάπτυξης των πολιτισμικών οντοτήτων υπό το πρίσμα των προκλήσεων της σημερινής εποχής. Ακολούθως, αναδεικνύουν τη σημασία της χρησιμοποίησης σύγχρονων διοικητικών τεχνικών για την αυτο-αξιολόγησή τους εστιάζοντας στη διαχείριση κινδύνου, τον εσωτερικό έλεγχο και τα εργαλεία αξιοποίησης δεδομένων. Περαιτέρω, εξετάζουν τις βασικές συνιστώσες του εξωγενούς περιβάλλοντος προκειμένου να υπογραμμιστεί η συνεισφορά τους στη δόμηση της οργανωτικής και οικονομικής προπαρασκευής και ανάπτυξης των πολιτισμικών οντοτήτων και για τον σκοπό αυτόν, παρουσιάζουν, ως αντιπροσωπευτικό παράδειγμα/ μελέτη περίπτωσης, το Μουσείο Μαστίχας της Χίου του Πολιτιστικού Ιδρύματος του Ομίλου Πειραιώς.

Πλήρες Κείμενο:

PDF

DOI: https://doi.org/10.26220/cul.4784

View Counter: Περίληψη | 0 | times, and PDF | 0 | times

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.


Culture| ISSN: 2732-8511 | Μουσείο Σχολικής Ζωής & Εκπαίδευσης / Τμήμα Διοίκησης Τουρισμού

Πασιθέη | Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης | Πανεπιστήμιο Πατρών