Υποβολές

Υποβολές μέσω διαδικτύου

Έχετε ήδη όνομα χρήστη/κωδικό πρόσβασης για το περιοδικό Κριτικές Μελέτες για την Πολιτιστική Κληρονομιά;
Συνδεθείτε

Χρειάζεστε ένα όνομα χρήστη/κωδικό πρόσβασης;
Εγγραφείτε

Η εγγραφή και η σύνδεση είναι απαραίτητες για την υποβολή άρθρων διαδικτυακά και για τον έλεγχο της κατάστασης των τρεχουσών υποβολών.

 

Οδηγίες για τους συγγραφείς

Η εγγραφή και η σύνδεση είναι απαραίτητες για την υποβολή άρθρων διαδικτυακά και για τον έλεγχο της κατάστασης των τρεχουσών υποβολών.

Οι μελέτες υποβάλλονται ηλεκτρονικά.

Δεν υπάρχουν χρεώσεις πριν ή μετά τη δημοσίευση εργασιών.

Είδη υποβολών

Οι Κριτικές Μελέτες δημοσιεύουν:

Ερευνητικά άρθρα: αναλυτική και κριτική περιγραφή των στόχων, της μεθόδου, των δεδομένων και των συμπερασμάτων/αποτελεσμάτων αδημοσίευτης και πρωτότυπης έρευνας που συμβάλλει σημαντικά στην κατανόηση και διερεύνηση ενός ή παραπάνω ερευνητικού ερωτήματος (όριο λέξεων 8.000 συμπεριλαμβανομένης βιβλιογραφίας).

Ερευνητικά σημειώματα: περιληπτική και κριτική περιγραφή ενός νέου ή τρέχοντος ερευνητικού προγράμματος (όριο λεξεων 2.500 συμπεριλαμβανομένης βιβλιογραφίας)

Βιβλιοκριτικές δημοσιεύονται μόνο μετά από πρόσκληση. Εάν θέλετε να προτείνετε κάποια νέα έκδοση, παρακαλούμε, επικοινωνήστε με τους επιμελητές.

Το κείμενο που κατατίθεται πρέπει να είναι σε μορφή Word ή άλλο λογισμικό επεξεργασίας κειμένου (όχι PDF) και μορφοποιημένο σε σελίδες Α4 με περιθώρια 2,5 cm από όλες τις πλευρές, διπλό διάστημα, γραμματοσειρά Times New Roman 12 στιγμών, με αριθμημένες σελίδες.

 

Δομή άρθρων

Στην πρώτη σελίδα πρέπει να εμφανίζεται ο τίτλος της εργασίας με έντονη γραφή, το όνομα και η θέση του συγγραφέα (τμήμα, ίδρυμα, πόλη, χώρα), ή των συγγραφέων, υποδεικνύοντας τον υπεύθυνο για επικοινωνία.

Στη δεύτερη σελίδα θα πρέπει να εμφανίζεται μόνο ο τίτλος της εργασίας χωρίς τα στοιχεία του συγγραφέα, ή των συγγραφέων.

Στην αρχή του άρθρου υποβάλλεται περίληψη με ανώτατο όριο 250 λέξεων, σε μονό διάστημα, γραμματοσειρά Times New Roman 10 στιγμών και italics. Απαιτείται η υποβολή περίληψης και στα αγγλικά για λόγους καλύτερου ευρετηριασμού των εκδόσεων του περιοδικού.

Στη συνέχεια δίνονται μέχρι πέντε (5) λέξεις κλειδιά.

Το κείμενο δεν πρέπει να ξεπερνά συνολικά τις 8.000 λέξεις (συμπεριλαμβανομένης και της βιβλιογραφίας). Εάν υπάρχουν λόγοι για την παραβίαση του ορίου λέξεων, o επιμελητής πρέπει να συναινέσει πριν την κατάθεση.

Το κείμενο πρέπει να περιλαμβάνει εισαγωγή, ανασκόπηση της υπάρχουσας βιβλιογραφίας, μεθοδολογία, παρουσίαση δεδομένων, ανάλυση/συζήτηση και συμπεράσματα. 

Ενότητες

Οι τίτλοι των ενοτήτων πρέπει να είναι γραμμένοι με πεζά και έντονα γράμματα ενώ των υποενοτήτων με πεζά, έντονα και πλάγια γράμματα. Οι ενότητες καθώς και οι υποενότητες δεν αριθμούνται.

Για παράδειγμα:

Τίτλος ενότητας 

Τίτλος υποενότητας

Εικόνες, γραφήματα, πίνακες

Σε περίπτωση που χρησιμοποιούνται γραφήματα ή πίνακες, αυτά πρέπει να είναι ενταγμένα στο κείμενο με σαφή αναφορά, να είναι αριθμημένα με αραβικά ψηφία (π.χ. Πίνακας 1) και να συνοδεύονται από σαφείς λεζάντες.

Οι εικόνες θα πρέπει να αποτελούν ξεχωριστό αρχείο υψηλής ανάλυσης (τουλάχιστον 300 dpi) σε μορφή .tiff ή jpg. Μεταφορτώστε τις εικόνες ως συμπληρωματικά αρχεία και όχι μέσα στο κείμενο. Αναφέρονται μέσα στο κείμενο με την ένδειξη (Εικ. 1), (Εικ. 2) κ.λπ. και προσδιορίζεται η θέση τους με την ένδειξη "Εικ. 1 περίπου εδώ".

Υποσημειώσεις

Οι υποσημειώσεις μπαίνουν στο τέλος του κειμένου (endnotes) και φέρουν αρίθμηση.

Αναφορές εντός κειμένου

Οι βιβλιογραφικές αναφορές επισημαίνονται στο σώμα του κειμένου με το επώνυμο του συγγραφέα, ή των συγγραφέων και τη χρονολογία έκδοσης εντός παρένθεσης όπως (Darwin 1871). Άρθρα με περισσότερους από δύο συγγραφείς η συντομογραφία et al. πρέπει να χρησιμοποιείται (π.χ. Elman et al. 1996). Σε περίπτωση πολλαπλών αναφορών η ταξινόμηση γίνεται αλφαβητικά ή χρονολογικά (π.χ. Κώνστας 2002, Παύλου 2003, Γεωργίου 2004).

Βιβλιογραφία

Το περιοδικό ακολουθεί το πρωτόκολλο Harvard.

Η βιβλιογραφία θα πρέπει να είναι αλφαβητικά ταξινομημένη κατά το επώνυμο του συγγραφέα. Εάν ο συγγραφέας επαναλαμβάνεται με πολλαπλές πηγές τότε η ταξινόμηση γίνεται κατά τη χρονολογία έκδοσης της πηγής με πρώτη την παλαιότερη. Εάν ο συγγραφέας επαναλαμβάνεται με πολλαπλές πηγές με κοινή χρονολογία έκδοσης, πρέπει να χρησιμοποιείται αρίθμηση για τη διάκριση μεταξύ των πηγών (π.χ. Κώνστας, Γ. 2002α...., Κώνστας, Γ. 2002β....).

Προηγείται η ελληνόγλωσση βιβλιογραφία και ακολουθεί η ξενόγλωσση.

Βιβλία

 • Ένας συγγραφέας: Kώνστας, Γ. 2002. Κοινωνιολογία. Αθήνα, εκδόσεις Πέτρα.
 • Δύο ή περισσότεροι συγγραφείς: Kώνστας, Γ. και Παύλου, Χρ. 2002. Κοινωνιολογία. Αθήνα, εκδόσεις Πέτρα.

Βιβλία υπό επιμέλεια:

 • Kώνστας, Γ. επιμ. 2009. Πηγές. Αθήνα, εκδόσεις Πέτρα.

Κεφάλαια σε συλλογικό τόμο:

 • Kώνστας, Γ. 2008. Ευαίσθητος. Στο:  Γ. Παύλου και Γ. Χρήστου, επιμ. Μοντέρνα πολυπολιτισμικότητα. Αθήνα,  εκδόσεις Πέτρα, σσ. 1-46.

Άρθρα σε περιοδικά:

 • Κώνστας, Γ. 2001. Αποτελέσματα.  Επιθεώρηση 40, 392-402.
 • Κώνστας, Γ. και Παύλου Χρ. 2001. Αποτελέσματα. Επιθεώρηση 40, 392-402.

Άρθρα από εφημερίδες:

 • Μάρκου, M., Κώνστας, Δ. και Χρήστου, Δ. 2000. Νέοι Πριν. Χρόνος. 30 Οκτωβρίου, 156, σσ.66-73.
 • Bαράκης, M. 2009. Γονείς. Τα Βήματα. 19 Δεκεμβρίου, 20, σσ.1 -46.

Πηγές από το διαδίκτυο

 • Χρήστου, Ν. 2001. Διαδρομές. Κοινωνία. Ανακτήθηκε  19 Οκτωβρίου 2001. Διαθέσιμο στο: www.koinonia.gr


Ερευνητικά σημειώματα

Τα ερευνητικά σημειώματα δεν πρέπει να υπερβαίνουν τις 2.500 λέξεις.

Στην αρχή του σημειώματος υποβάλλεται περίληψη με ανώτατο όριο 250 λέξεων, σε μονό διάστημα, γραμματοσειρά Times New Roman 10 στιγμών και italics. Απαιτείται η υποβολή περίληψης και στα αγγλικά για λόγους καλύτερου ευρετηριασμού των εκδόσεων του περιοδικού.

Στη συνέχεια δίνονται μέχρι πέντε (5) λέξεις κλειδιά.

 

Βιβλιοκριτικές

Το περιοδικό δημοσιεύει βιβλιοκριτικές έπειτα από πρόσκληση των επιμελητών. Εάν θέλετε να προτείνετε κάποια νέα έκδοση, παρακαλούμε, επικοινωνήστε με τους επιμελητές.

Η βιβλιοκρισία δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 1.500 λέξεις. Το κείμενο πρέπει να περιλαμβάνει το όνομα του συγγραφέα, τον τίτλο της βιβλιοκρισίας (5-6 λέξεις) και πληροφορίες της έκδοσης (συγγραφείς-επιμελητές, τίτλος του βιβλίου, εκδότης, ISBN).

Η βιβλιοκρισία πρέπει να δομείται ως ενιαίο κείμενο (χωρίς ενότητες – υποενότητες) και να περιλαμβάνει τα εξής: (α) σύντομη περιγραφή του περιεχομένου του βιβλίου, (β) σύνδεση του βιβλίου με το πεδίο μελέτης της πολιτιστικής κληρονομιάς, (γ) κριτική ανάλυση του περιεχομένου του βιβλίου.

 

Λίστα Ελέγχου προετοιμασίας υποβολής

Ως μέρος της διαδικασίας υποβολής, είναι απαραίτητο οι συγγραφείς να ελέγχουν τη συμμόρφωση της υποβολής με όλα τις ακόλουθες απαιτήσεις, και οι υποβολές που δεν τηρούν τις οδηγίες αυτές μπορεί να επιστραφούν στους συγγραφείς.

 1. Η υποβολή είναι πρωτότυπη, δεν έχει ήδη δημοσιευθεί αλλού, μερικώς ή ολικώς, ούτε έχει κατατεθεί σε άλλο περιοδικό για δημοσίευση.

 2. Οι συγγραφείς έχουν έγγραφη άδεια αναδημοσίευσης όλου του υλικού (π.χ. δεδομένα, εικόνες κλπ.) του οποίου δεν έχουν τα πνευματικά δικαιώματα.

 3. Όλοι οι συγγραφείς πληρούν τους όρους της συγγραφικής ιδιότητας σύμφωνα με τα κριτήρια της Διεθνούς Επιτροπής Επιμελητών Ιατρικών Περιοδικών.

 4. Το κείμενο συμφωνεί με τις στυλιστικές και βιβλιογραφικές οδηγίες για τους συγγραφείς καθώς και με τις οδηγίες υποβολής για ανώνυμη αξιολόγηση.

 5. Υπάρχουν παραπομπές μέσα στο κείμενο για όλους τους πίνακες και τις εικόνες.

 6. Οι εικόνες έχουν υποβληθεί ως συμπληρωματικό υλικό, με ελάχιστη ανάλυση 150 dpi (προτιμώνται από 300 dpi και πάνω) σε μορφή JPG, TIFF, GIF, PNG ή EPS.

 7. Εάν η έρευνα που δημοσιεύεται αφορά ανθρώπινα υποκείμενα, έχει λάβει έγκριση από την αντίστοιχη επιτροπή ηθικής της έρευνας του ιδρύματος τουλάχιστον ενός από τους συγγραφείς.

 

Ενημέρωση για τα πνευματικά δικαιώματα

Οι συγγραφείς που δημοσιεύουν στο περιοδικό συμφωνούν με τους ακόλουθους όρους:

 1. Οι συγγραφείς διατηρούν τα πνευματικά δικαιώματα της εργασίας και παραχωρούν στο περιοδικό το δικαίωμα πρώτης δημοσίευσης, ενώ παράλληλα διαθέτουν την εργασία με άδεια Creative Commons Attribution 4.0 Unported, η οποία επιτρέπει σε τρίτους να τη μοιράζονται με αναφορά στον δημιουργό και στην αρχική της δημοσίευση στο περιοδικό αυτό.
 2. Οι συγγραφείς μπορούν να συνάψουν χωριστές, συμπληρωματικές συμφωνίες για τη μη αποκλειστική διάθεση της δημοσιευμένης έκδοσης της εργασίας (π.χ. δημοσίευση σε ένα ιδρυματικό αποθετήριο ή δημοσίευση σε ένα βιβλίο), με αναφορά της αρχικής δημοσίευσής της στο περιοδικό αυτό.
 3. Οι συγγραφείς επιτρέπεται και ενθαρρύνονται να δημοσιεύουν την εργασία τους στο διαδίκτυο (π.χ. σε ιδρυματικά αποθετήρια ή στους ιστοτόπους τους) πριν και κατά τη διαδικασία υποβολής, καθώς αυτό μπορεί να οδηγήσει σε παραγωγικές ανταλλαγές, αλλά και σε ταχύτερες και μεγαλύτερες σε αριθμό παραπομπές σε αυτή.

Οι εργασίες δημοσιεύονται με άδεια Creative Commons Attribution 4.0.

Τα ονόματα και οι διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που καταχωρούνται στις ιστοσελίδες του περιοδικού θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τους καθορισμένους σκοπούς του περιοδικού και δεν θα διατίθεται για κανένα άλλο σκοπό ή σε κανένα τρίτο μέρος.

 

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Οι Κριτικές Μελέτες για την Πολιτιστική Κληρονομιά παρέχουν άμεση ανοικτή πρόσβαση στο περιεχόμενό τους υποστηρίζοντας την παγκόσμια ανταλλαγή γνώσεων.

Οι συγγραφείς διατηρούν την πνευματική ιδιοκτησία των άρθρων τους και τα διαθέτουν με την άδεια Creative Commons Attribution 4.0. Oι αναγνώστες μπορούν να διαβάσουν, να κατεβάσουν, να αντιγράψουν, να διανέμουν, να εκτυπώσουν, να αναζητήσουν, να συνδέσουν ή να χρησιμοποιήσουν με οποιοδήποτε άλλο νόμιμο σκοπό τα πλήρη κείμενα των άρθρων του περιοδικού εφόσον αποδώσουν μνεία στο πρωτότυπο και διασαφηνίσουν τυχόν τροποποιήσεις.