2002

Ειδικό Τεύχος 2

Πίνακας Περιεχομένων

Περιεχόμενα
 
PDF
χωρίς σελ/μηση
Εισαγωγικό σημείωμα
 
PDF
9-12
 
PDF
σελ. 15-34
Μέθοδος και ελευθερία
 
PDF
σελ. 35-66
Σχετικισμός και κανονιστικότητα στην ηθική και πολιτική φιλοσοφία του Σπινόζα
 
PDF
σελ. 67-112
Η έννοια της λαϊκής κυριαρχίας στον Σπινόζα
 
PDF
σελ. 113-124
Ελευθερία και δημοκρατία: ο απόλυτος Σπινόζα
 
PDF
σελ. 126-136
Αγάλματα, έπαθλα και χιλίαρχοι: ο Σπινόζα και η επικαιρότητα
 
PDF
σελ. 137-172
Pantheismusstreit. Η διένεξη περί του Σπινόζα στον ύστερο γερμανικό διαφωτισμό
 
PDF
σελ. 173-190
Εμμένεια και δομή
 
PDF
σελ. 191-228
Αλήθεια και αναστοχαστικότητα: από τον Σπινόζα στον Προυστ και τανάπαλιν
 
PDF
σελ. 229-254
Ο Σπινόζα συνομιλεί με τον Βίτγκενσταϊν
 
PDF
σελ. 255-312