Τόμ. 9, Αρ. 30 (1980)

Η μεταφορά

Πίνακας Περιεχομένων

Περιεχόμενα

[Εξώφυλλο Τεύχους 30]
PDF
χωρίς σελ/μηση
[Περιεχόμενα Τεύχους 30]
PDF
χωρίς σελ/μηση
Metaphor as a term-coining device
Ioli Patelli
PDF
σελ. 107-119
Η μεταφορά ως μηχανή όρων
Ιόλη Πατέλλη
PDF
σελ. 121-134
Το μεταφορικό στρίψιμο
Monroe C. Beardsley, Μαυρογιάννης Γιώργος Ι. (μτφρ.)
PDF
σελ. 135-155
Η εξηγητική λειτουργία της μεταφοράς
Mary Hesse, Μαυρογιάννης Γιώργος Ι. (μτφρ.)
PDF
σελ. 157-170
Περισσότερα για τη μεταφορά
Max Black, Μήτσου - Παππά Μαριλίζα (μτφρ.)
PDF
σελ. 171-203
Βιβλιοκρισίες - Κριτικές αναλύσεις: το ερώτημα για το είναι και το γλωσσικό του υπόβαθρο
Ernst Tugendhat, Λιάπτση Αικατερίνη (μτφρ.)
PDF
σελ. 205-222
Φιλοσοφικά περιοδικά
Κώστας Κούτρας
PDF
σελ. 223-237
[Γλωσσάρι]
[Ανωνύμως]
PDF
χωρίς σελ/μηση
[Ανακοινώσεις]
[Ανωνύμως]
PDF
χωρίς σελ/μηση