Προσωπικό

Σχεδιασμός-Διαχείριση Ψηφιακού Αρχείου


Νικος Γκινάλας, Βιβλιοθηκονόμος, ΤΕΙ Θεσσαλονίκης. Ευρετηρίαση περιεχομένου στο πλαίσιο της Πρακτικής Άσκησής του.