“Τα πανεπιστημιακά αρχεία” Νέες πηγές για την Ιστορία της Ανώτατης Εκπαίδευσης και της έρευνας

Paraskevi Molari

Abstract

Με το σκεπτικό ότι η Γαλλία υπήρξε πάντα μια από τις χώρες που καλλιέργησαν τον προβληματισμό γύρω από ζητήματα αλλαγών στην εκπαίδευση, στο άρθρο αυτό επιλέξαμε να προσφέρουμε στην ελληνική ερευνητική κοινότητα, μεταφρασμένα από τα γαλλικά στα ελληνικά, δύο εκτενή κεφάλαια από το πρόσφατο ενδιαφέρον βιβλίο Les archives universitaires. De nouvelles sources pour l’histoire de l’enseignement supérieur et de la recherche [Τα πανεπιστημιακά αρχεία. Νέες πηγές για την ιστορία της Ανωτάτης Εκπαίδευσης (2014)]. Το βιβλίο αποτελεί έκδοση των “Πρακτικών” Ημερίδας που συνδιοργάνωσαν η Γραμματεία των Πανεπιστημίων των Παρισίων και το Πανεπιστήμιο Paris-Sorbonne. Το πρώτο κείμενο που παρουσιάζεται, είναι η «Εισαγωγή» στην οποία ο Καθηγητής Σύγχρονης Ιστορίας Jean-Noël Luc, εξηγεί γιατί θα πρέπει να δοθεί έμφαση στην ιστορία της ανώτατης εκπαίδευσης της Γαλλίας, κάτι που δεν έχει γίνει έως τώρα στο βαθμό που θα έπρεπε. Παράλληλα, αναλύει τρόπους με τους οποίους θα μπορέσει να συλλεχθεί και να αναλυθεί, σε διεπιστημονικό πλαίσιο, ένας σημαντικός αριθμός πληροφοριών. Αναφέρεται σε συνέδρια και μελέτες που έχουν ασχοληθεί με το συγκεκριμένο αντικείμενο, εκφράζοντας την ευχή να δημιουργηθεί σύντομα αυτόνομο επιστημονικό πεδίο προκειμένου να αποκαλυφθεί το πλούσιο υλικό που μπορεί να αποθησαυριστεί και να αναλυθεί σε σχέση με την ιστορία των πανεπιστημίων.

Tο δεύτερο κείμενο, είναι ο “Επίλογος”, γραμμένος και πάλι από τον Καθηγητή Jean-Noël Luc. Εδώ, γίνεται αναφορά στις προτεινόμενες σήμερα ερευνητικές τάσεις και κατευθύνσεις αναφορικά με την ιστορία της ανώτατης εκπαίδευσης. Τονίζει ότι η διεπιστημονική οπτική και προσέγγιση, δεσπόζει πλέον καθώς η συμβολή επιστημόνων από άλλα ερευνητικά πεδία κρίνεται, στις μέρες μας, απαραίτητη. Τα νέα θέματα και οι προβληματικές που αναδύονται σήμερα, τα διακυβεύματα και οι  καινούριες προσεγγίσεις, θεωρείται ότι θα βρουν τη θέση τους στα ενδιαφέροντα των ερευνητών που ασχολούνται και εμβαθύνουν, μεθοδικά και συστηματικά πλέον, στον κοινωνικό ρόλο των Πανεπιστημίων.

Keywords

Γαλλία, Εκπαίδευση, Πανεπιστήμιο, Αρχεία, Ιστορία, Κοινωνία

DOI: https://doi.org/10.26220/aca.2707

View Counter: Abstract | 38 | times, and PDF (ελληνικά) | 5 | times PDF | 3 | times HTML (ελληνικά) | 16 | times HTML | 15 | timesACADEMIA | eISSN: 2241-1402 | Higher Education Policy Network

Pasithee | Library & Information Center | University of Patras