Επαγγελματική ανάπτυξη διδασκόντων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στο πλαίσιο υλοποίησης εξ αποστάσεως προγράμματος επιμόρφωσης ( Professional development of higher education teachers in the context of a distance learning programme)

Stefanos Armakolas, Vasiliki (Sylvie) Ioakimidou, Iosif Frangkoulis

Abstract

Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση συμβάλλει στην κάλυψη των γεωγραφικών και χρονικών περιορισμών μεταξύ των εμπλεκόμενων στην εκπαιδευτική διαδικασία στα πανεπιστημιακά ιδρύματα. Η ανάπτυξη της τεχνολογίας προσφέρει πληθώρα εργαλείων και πολλοί εκπαιδευτικοί οργανισμοί (κυρίως στην τριτοβάθμια εκπαίδευση) αξιοποιούν και δοκιμάζουν πρακτικές στο πλαίσιο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Η αλματώδης ανάπτυξη δικτύων και μέσων την τελευταία δεκαετία έχουν ανοίξει νέους ορίζοντες και προσφέρουν καινούριες δυνατότητες και εναλλακτικούς τρόπους επικοινωνίας και εκπαίδευσης. Η διαρκής επαγγελματική ανάπτυξη του ακαδημαϊκού προσωπικού σε θέματα που σχετίζονται με την εξ αποστάσεως εκπαίδευση και την εφαρμογή της, φαίνεται πως αποτελεί επιτακτική ανάγκη περισσότερο από ποτέ. Το παρόν άρθρο εστιάζει σε μια μελέτη περίπτωσης που αφορά πρακτικές εκπαιδευτικών και σημεία υποστήριξής τους στην Α.ΣΠΑΙ.ΤΕ στο πλαίσιο συμμετοχής τους ως διδασκόντων στο Πρόγραμμα Ειδίκευσης στη Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό. Αρχικά, παρουσιάζεται το θεωρητικό πλαίσιο υποστήριξης και επαγγελματικής ανάπτυξης εκπαιδευτικών σε περιβάλλον εξ αποστάσεως εκπαίδευσης καθώς και σε θέματα επικοινωνίας με τους εκπαιδευόμενούς τους. Στη συνέχεια περιγράφεται το πλαίσιο λειτουργίας του Προγράμματος Ειδίκευσης στη Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό, προκειμένου να σκιαγραφηθεί το πλαίσιο της μελέτης περίπτωσης που παρουσιάζεται σε αυτό το άρθρο, καθώς η έρευνα προσπαθεί να φωτίσει πρακτικές, ζητήματα και περιορισμούς στην υποστήριξη των εκπαιδευτικών στο έργο τους. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι εκπαιδευτικοί και φοιτητές χρειάζονται χρόνο προκειμένου να εξοικειωθούν με το πλαίσιο υλοποίησης της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, και να αντιμετωπίσουν δυσκολίες που προκύπτουν από την αξιοποίησή του. Επίσης, οι εκπαιδευτικοί αξιοποίησαν στη διδασκαλία τους στρατηγικές που πρόσφεραν ευκαιρίες αναστοχασμού, αξιολόγησης και ανατροφοδότησης. Oι εκπαιδευτικοί αναφέρθηκαν στη σημασία παροχής ευκαιριών επαγγελματικής ανάπτυξης στο νέο πλαίσιο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

 

Distance education offers choices to tertiary education in order to cover geographical but also time constraints because of special circumstances in times of the recent pandemic. Technology provides the appropriate tools. As a result, many educational agencies (mainly in university education) apply practices in the context of distance education. The rapid growth of networks and media over the last decade has opened new horizons and has raised new possibilities and alternative ways of communication and education. Continuous professional development of academic staff on issues related to distance education and its implementation seam an urgent imperative. That may happen either face to face or at a distance. This paper focuses on a case study of teachers’ practices and support in the School of Pedagogical and Technological Education (ASPETE) in the programme on “Counseling and Guidance” in a distance education context during the pandemic. First comes a short theoretical approach on the issues of teachers’ support and professional development in distance education and also the importance of communication as a factor of teachers’ effective collaboration and support. Some information on ASPETE outline the context of the case study presented in this paper as the research tries to enlighten issues and constraints on teachers’ support in this programme. The results show that teachers and students need time to feel comfortable in the new context of distance education, some difficulties with technology were faced but solved, teachers used strategies that offered opportunities for reflection, evaluation and feedback on trends and new learning and teaching orientations. Finally, the teachers underline the importance of professional development opportunities and needs especially in the new context of distance learning.

Keywords

Tertiary in distance education; teachers' professional development

Full Text:

PDF

DOI: https://doi.org/10.26220/aca.4363

View Counter: Abstract | 323 | times, and PDF | 254 | timesACADEMIA | eISSN: 2241-1402 | Higher Education Policy Network

Pasithee | Library & Information Center | University of Patras